EKSTREMVÆR, ØKTE NEDBØRSMENGDER OG STØRRE FLOMFARE ER BARE NOEN AV KONSKVENSENE SOM KLIMAENDRINGENE KAN BY PÅ.

ENDRINGER påvirker hvordan miljøeksperter planlegger fremtidens byer og samfunn. Miljøfaget er nå alltid i endring. Fem av Swecos miljøeksperter forklarer hvilke konsekvenser dette har for Norge og ingeniørfaget:

avdelingsleder miljø
Kim Rudolph-Lundavdelingsleder miljø, Oslo
Alle klimaprognoser spår et varmere og våtere Norge. Vi arbeider med å forutse klimaendringenes betydning for naturen og samfunnet. Økt nedbør vil gi mer kraftproduksjon, men samtidig kreve bedre planlegging i urbane strøk, der vi må håndtere mer overflatevann. Det er også utfordringer med økt flom- og skredrisiko på vei, jernbane og flyplasser, og med økt forurensing fra avløpsanlegg og deponier. Artsbalansen endres og miljøtiltak justeres og dimensjoneres for fremtiden.
vassdragstekniker og gruppeleder for hydrologi
Wolf-Dietrich Marchandvassdragstekniker og gruppeleder for hydrologi, Trondheim
Å forstå klimaendringenes virkning for hydrologien i vassdragene er et viktig fundament når vi rådgir kunder i tilknytning til utviklingsplaner for dammer, vei, jernbane og boligområder. Utfallsrommet mellom ulike klimascenarier, kostnader og løsninger kan være stort.
gruppeleder og senior miljørådgiver
Frode Løsetgruppeleder og senior miljørådgiver, Oslo
Vi må legge større vekt på god forebygging. Dette er særlig viktig ved arealplanlegging for å unngå reparasjonskostnader som kan komme som konsekvens av et mer ekstremt klima. Vårt økologiske fotavtrykk vil påvirke klimaet. Osloregionen vokser og presset på økosystemene øker. Da må den biologiske tankegangen inn fra dag én.
fagsjef i akvatisk økologi og vannkvalitet
Halvard Kaasafagsjef i akvatisk økologi og vannkvalitet, Oslo
Med et varmere klima vil vi få flere fremmede arter uten naturlige fiender. Det er viktig for Sweco å ligge i forkant og tilegne oss kunnskap om dette. Vi er opptatt av å utvikle kunnskap rundt tiltak som kan bidra til at fremtidige generasjoner får nytte av de verdifulle økosystemtjenestene vi henter fra naturen, og som vi og våre barn er helt avhengige av, sier Kaasa.
senior miljørådgiver
Gina Mikarlsensenior miljørådgiver, Oslo
Som en konsekvens av mer nedbør kommer vi til å få mer erosjon og utvasking av stoffer. Sweco jobber også med miljøsanering av bygg, og må gi gode råd slik at miljøgiftene blir tatt ut av næringskjeden og økosystemet. Vi må hele tiden vurdere om metodene vi bruker og rådene vi gir i dag er bærekraftige på lang sikt.