SWECOS DIVISJONSDIREKTØR BER MYNDIGHETENE OM Å KOMME PÅ BANEN MED STRENGERE KRAV OG ØKONOMISKE LOKKEMIDLER.

BYGG. I dag er 40 prosent av verdens energiforbruk og 30 prosent av klimagassutslippene relatert til bygg. – Ved å rehabilitere gamle bygg kan vi halvere energibruken. Bare det alene utgjør 20 prosent av Norges samlede energiforbruk. Her ligger det et enormt potensial, sier divisjonsdirektør Energi i Sweco, Jon-Viking Thunes. Med dagens nybyggingsaktivitet vil det ta bortimot 50 år å oppgradere norsk bygningsmasse til en ønskelig miljøstandard. – Alt som kan gjenbrukes gir miljøgevinst og har samfunnsøkonomisk betydning ved at vi får ned energibruken, og dermed de miljøskadelige utslippene, forklarer Thunes.

Vi har nok teknologi, kunnskap og økonomi til å løse miljøutfordringen.

– Jon-Viking Thunes

VIL HA STØTTE. Thunes mener nye og utvidede støtteordninger vil være avgjørende for at politikerne skal nå sine ambisiøse klimamål. – Myndighetenes skjerping av kravene i teknisk forskrift har vært oppdragende for hele bransjen. Byggebransjen har fått en mer seriøs tilnærming til detaljer og å tenke miljø. Men hvis vi skal få fart på det grønne skiftet, må strengere krav kombineres med økonomiske incentiver, sier Thunes.

Jon-Viking Thunes

NØDVENDIG. Rehabilitering innebærer normalt å bevare bygningskonstruksjonen. I dette ligger det en betydelig CO2-gevinst siden det ikke er nødvendig å produsere ny betong eller stål. Mye kan repareres og oppgraderes uten at teknisk forskrift slår inn for fullt og gjør en mulig rehabilitering unødvendig komplisert og kostbar. – Bare ved å få de tekniske anleggene til å fungere slik det opprinnelig var tenkt, har det vist seg at det er mulig å halvere energibruken. Du kan spare mye både energi og miljø nesten uten å gjøre investeringer utover tid til innregulering og tilpasninger.

NOK KUNNSKAP. I en landsrepresentativ undersøkelse Norstat har gjennomført for Sweco svarer bare 4 prosent at reduksjon av energiforbruk i bygg er det viktigste Norge kan gjøre for å bremse klimaendringene. De aller fleste mente at utviklingen av ny miljøteknologi gir størst effekt for miljøet. – Det hersker en oppfatning av at vi trenger et teknologiløft. Det gjør vi ikke. Innen bygg og anlegg har vi hatt en voldsom forbedring av ytelse og virkningsgrad. Vi har nok teknologi, kunnskap og økonomi til å løse miljøutfordringen. Det eneste vi mangler er en felles overordnet strategi og genuin vilje til å gjennomføre det. Viljen hos den enkelte aktør er dessverre veldig styrt av kortsiktig økonomisk gevinst, og det er der de offentlige incentivene kommer inn.

Nye og utvidede støtteordninger vil være avgjørende for at politikerne skal nå sine ambisiøse klimamål.

– Jon-Viking Thunes
NORGES MILJØMÅL