SLIK BLE DET NEDLAGTE KRAFTVERKET I DRAMMEN TIL ET PRAKTEKSPEMPEL PÅ BÆREKRAFT I PRAKSIS.

DÅRLIG UTGANGSPUNKT. Med utgangspunkt i en gammel kraftstasjon og et sterkt forurenset område som trengte kraftig opprensking, gikk EB Kraftproduksjon og E-CO i gang med prosjektering av ny kraftstasjon i Embretsfoss i Drammenselven. Eksperter fra alle miljøfag i Sweco utviklet miljøplanen med tilrettelegging av tiltak. Trygve Øderud hos oppdragsgiver EB Kraftproduksjon har arbeidet med Embretsfoss-prosjektet fra start til mål. Realiseringen av prosjektet var et møysommelig og krevende arbeid. – Det startet med et underlag av historisk art, hva folk har tenkt, gjort og ment, uten at man har kommet videre. Det er en vanlig situasjon. Dette fikk jeg på min pult for rundt åtte år siden med beskjed om å få snøballen til å rulle, sier Øderud. Sammen med Swecos miljøfaglige team gikk han i gang med å kartlegge hvilke muligheter som var tilgjengelige, hva som kunne gjennomføres, og hvordan det kunne optimaliseres innenfor gitt konsesjon. – Det endte opp med at vi fant et realiserbart konsept som vi presenterte for Norges vassdrag- og energidirektorat og fikk det godkjent. Disse prosessene har både en faglig og en politisk dimensjon som rett og slett dreier seg om kommunikasjon – å få frem et forståelig budskap, sier Øderud.

STERKT FORURENSET. Grunnen og vassdraget var sterkt forurenset, blant annet med kvikksølv. Før det var mulig å starte sprengning for å grave ned den nye kraftstasjonen, måtte over 20 000 kubikkmeter forurenset masse kjøres til et spesialdeponi. Det var en kostbar men nødvendig affære. – Sweco har brukt kunnskapen fra alle miljøfag til å løse dette prosjektet. Det er lagt opp til å ivareta elvens økologiske funksjon hele veien, og de ulike kvalitetene i elvesystemet er gjort bedre enn de var. Prosjektet har ryddet opp i farlige miljøgifter og bidratt til bedre utnyttelse av vannkraften. Det gir flere gigawatt-timer fra ren, fornybar energi, noe som har en CO2-dempende effekt sett opp mot bruk av alternative fossile energikilder, sier Kaasa.

Prosjektet har ryddet opp i farlige miljøgifter og bidratt til bedre utnyttelse av vannkraften.

– Halvard Kaasa

GAMLE KVIKKSØLVSYNDER. For å rydde opp i gamle miljøsynder må giftige stoffer isoleres fra næringskjeden. På den gamle industritomten ved Embretsfoss var det tidligere blitt produsert cellulose. Grunnen var forurenset av kvikksølv, og det var også kvikksølvholdig flis i elven. – Problemet med kvikksølv er at det er veldig giftig og i praksis aldri brytes ned. I slike prosjekter må vi alltid vurdere hvilken metode som er mest hensiktsmessig slik at stoffene ikke kommer i kontakt med omgivelsene, sier senior miljørådgiver Gina Mikarlsen i Sweco. I tilfellet Embretsfoss var det to alternativer; fjerning eller tildekking. – Vi valgte en kombinasjon, der vi fjernet deler av massen og dekket til området med geoduk og jord på toppen. Hovedpoenget er at stoffene ikke skal kunne spres i næringskjeden. I dag er området blitt en grønn gresslette, sier Mikarlsen.

BIOLOGIEN. Når Swecos biologiske rådgivere går til verket, er oppgaven å skaffe oversikt over hvilke muligheter som finnes for å bevare det biologiske mangfoldet. Enten ved å kartlegge mulige tiltak i forkant av et prosjekt for å gjøre det økologiske fotavtrykket minst mulig, eller ved å reparere skader i etterkant. – I Embretsfoss-prosjektet har vi blant annet laget en oppvekstbekk for ørret, og ivaretatt fisk som skal passere dammen, slik at den ikke blir skadet i turbinene, sier gruppeleder og senior miljørådgiver Frode Løset.

NYE TANKER. Sweco har vært involvert i en rekke kraftprosjekter i inn- og utland. EB er en foregangsbedrift, med evne til å skape et nytt miljøtankemønster i kraftbransjen. Swecos miljøavdeling fikk muligheten til å gjennomføre et prosjekt med stor økologisk nytte, både når det gjelder klima og bærekraftige økosystemløsninger.