Moderne bygg blir fylt med avansert teknologi. Men uten strenge krav til planlegging og systematisk gjennomføring og testing er det umulig å få systemene til å fungere optimalt.

På verdensbasis er energieffektivisering pekt ut som det mest effektive og lønnsomme klimatiltaket. Bygningssektoren står for 40 prosent av energibruk og klimautslipp i Europa. For å møte klimamålene, vedtok Stortinget i 2012 å skjerpe energikravene i byggteknisk forskrift til passivhusnivå i 2015 og nesten nullnivå i 2020.

TRENGER EKSPERTISE. Kravene til miljøeffektive bygg er nå blitt så omfattende og kompliserte at enkelte byggherrer har tatt til orde for en forenkling. Men det er ikke nødvendigvis teknologiens skyld når byggene ikke fungerer som de skal. En vanlig årsak er sviktende planlegging, oppfølging og testing. – For å få byggene til å fungere som de skal trengs det ekspertise i alle faser av byggeprosjektet. Hvis ikke prosessen blir fulgt opp godt nok, er det vanskelig å utnytte teknologien optimalt, sier fagsjef VVS i Sweco, Elin Skjerven Talhaug.

For å få byggene til å fungere som de skal trengs det ekspertise i alle faser av byggeprosjektet.

– Elin Skjerven Talhaug

SER HELHETEN. De strenge kravene til lavere energiforbruk fører med seg et stort behov for å sørge for at de enkelte systemene i bygget snakker sammen. Lys, varme, kjøling og ventilasjon skal kommunisere. I disse systemene kommer enhetene gjerne fra ulike leverandører. – Når dette ikke fungerer som det skal, skyldes det ofte at ansvaret blir pulverisert fordi ingen tenker helhetlig gjennom prosessen. Det skorter på planlegging og systematisk gjennomføring og testing. Her kan vi som rådgivere bidra med ekspertise for å få systemene til å fungere optimalt sammen. Men vi må inn tidlig, for det er da de viktige beslutningene blir tatt, ikke minst med tanke på designmessige valg som har konsekvenser for miljøet, forklarer Skjerven Talhaug.

Elin Skjerven Talhaug

KREVENDE Å GJENNOMFØRE. Hun understreker at testingen må tydeliggjøres og prioriteres, og byggherren må stille krav om testing og dokumentasjon allerede i tilbudsgrunnlaget. – Prinsippet er enkelt, men når det kommer til stykket har det vist seg krevende å gjennomføre disse prosessene godt nok. De bygningstekniske installasjonene blir kanskje ikke viet oppmerksomhet før folk klager, og jo senere i prosessen testene utføres, desto dyrere blir det. Derfor må byggherrene stille strengere krav til testing og dokumentasjon av faktisk leveranse. Det er et enkelt grep og handler egentlig bare om å sikre at sluttproduktet er det kunden faktisk har bedt om, sier hun.

BRUKERNE STILLER KRAV. Hun peker på at det for eksisterende bygg kan være store energibesparelser å hente på å optimalisere utstyret som gjerne ble installert for lenge siden. – Det er urovekkende mange anlegg som rusler og går uten at noen oppdager at de ikke fungerer som de skal. Energimåling og oppfølgning i driftsfasen er ofte det som skal til for å utløse store energibesparelser i eksisterende bygningsmasse. Å ikke ha dette, er som å kjøre bil uten speedometer. Videre er det viktig å huske at dagens leietakere stiller miljøkrav. For å være konkurransedyktige i leiemarkedet må byggherren kunne dokumentere byggets kvaliteter. Det er helt klart blitt større oppmerksomhet rundt dette nå, sier Skjerven Talhaug.

Byggherrene må stille strengere krav til testing og dokumentasjon av faktisk leveranse.

– Elin Skjerven Talhaug