Hvilken by tilrettelegger best for miljøvennlig transport – Oslo eller Stockholm? Spør vi innbyggerne, er svaret klart.

MER SKEPTISKE. Sammenliknet med resten av Norge, er Oslo-beboerne ivrige brukere av kollektivtransport. Under en tredjedel av hovedstadens innbyggere oppgir at de kjører bil til jobb eller skole flere ganger i uken, og tilfredsheten med kollektivtilbudene er stor. Når vi sammenlikner Norges hovedstad med nabolandets, ser vi at skepsisen til kollektiv-, gang- og sykkeltilbudet er høyere i Oslo enn i Stockholm. Det går frem av en undersøkelse Norstat har gjennomført på vegne av Sweco.

Transport er et tema som får mye oppmerksomhet i media, og forventningene blant folk er veldig høye.

– Kimme Arnesen

UTFORDRINGER. 62 prosent av Oslo-beboerne trekker frem kollektivtransport som den største utfordringen knyttet til befolkningsvekst de neste årene. Under halvparten av Stockholmerne svarer det samme. Et liknende mønster ser vi på spørsmålet om hvilke utfordringer som må løses for at byene skal bli mer miljøvennlige. Her trekker 41 prosent i Oslo frem for dårlig tilrettelegging for gående og syklende som en viktig utfordring, mot kun 28 prosent i Stockholm.

TILRETTELEGGING

For dårlig tilrettelegging for gående og syklende oppfattes å være en større utfordring blant Oslo-beboerne enn blant befolkningen i Stockholm.

GODE TILBUD. At Stockholmerne er tilfredse med transporttilbudet overrasker ikke Edit Knutas, leder for kollektivtrafikkavdelingen ved Swecos Stockholmskontor. – Særlig pendlemulighetene inn til Stockholms sentrum er gode, med hyppige t-bane- og bussavganger i rushtiden, og med velutbygde sykkel- og gangveier, sier hun. Samtidig forklarer hun at tilbudene er noe ujevne, og at de for eksempel ikke er like gode for dem som reiser utenom bykjernen eller utenfor rushtiden.

HØYE FORVENTNINGER. Kimme Arnesen, leder for Swecos trafikkavdeling i Oslo, mener det finnes et bra utvalg av miljøvennlige transporttilbud i Norges hovedstad. – Slik jeg ser det er dagens kollektivtilbud i Oslo godt. Det tror jeg også de fleste beboerne synes, noe undersøkelsen bekrefter. Jeg er likevel enig med respondentene i at kollektivtilbudet må utbedres for å møte morgendagens behov, og det satses nå stort både på kollektivt og på utbedring av sykkelnettet. Transport er et tema som får mye oppmerksomhet i media, og forventningene blant folk er veldig høye. Det ser vi også i undersøkelsen: kvinnene, som generelt sett er mer miljøbevisste enn menn og dermed har de høyeste forventningene, er også de som ser på kollektivtilbudet som den største utfordringen for fremtiden, forklarer han.

Vi må si til oss selv at det ikke er en selvfølge at vi skal sette oss i bilen, til tross for at dette kanskje er både raskere og mer behagelig enn å sykle eller ta bussen.

– Kimme Arnesen

HOLDNINGER AVGJØRENDE. De to trafikkekspertene er enige om at folks holdninger er avgjørende når reisevanene skal endres, og også her viser Norstat-undersøkelsen forskjeller mellom de to hovedstedene. Mens over halvparten av Stockholmerne ser på egne klimavalg som en viktig utfordring for miljøvennlig byutvikling, mener rundt en tredjedel av Oslo-borgerne det samme.

– Som innbyggere må vi innse at ansvaret også hviler på oss. Vi må si til oss selv at det ikke er en selvfølge at vi skal sette oss i bilen, til tross for at dette kanskje er både raskere og mer behagelig enn å sykle eller ta bussen. Det er klart at transporttilbudet også er avgjørende, men dette må sees i kombinasjon med vår egen innstilling, sier Arnesen.

NORSTAT-UNDERSØKELSEN
  • Norstat gjennomførte denne undersøkelsen på vegne av Sweco.
  • Med 250 respondenter fra Oslo og 250 respondenter fra Stockholm, er tallene representative for de to byene.
  • Tallene ble samlet inn via webundersøkelser.