Thomas Crosby og Haavard Jaastad i Sweco er prosjekteringsledere på to store, men vidt forskjellige prosjekter. Metodene de bruker for å lose prosjekteringen trygt i havn er de samme, og ikke minst må de ha evne og lyst til å lede.

PROSJEKTERINGSLEDEREN ER OLJEN I MASKINERIET. Den som sørger for at prosessene ikke stopper, skaper flyt, passer på at alle har snakket sammen og tar beslutninger. Det er i all hovedsak en samordningsrolle som krever en type mennesker som liker å lede. Du må være litt despot og litt diplomat, sier Crosby.

Sweco vant høsten 2015 en rammeavtale med Statsbygg for prosjekteringslederbistand for å styrke Statsbyggs nye avdeling for prosjekteringsledelse. Crosby har styrket Statsbyggs prosjektledelse ved å gå inn som prosjekteringsleder under gjennomføringen av rehabiliteringen av Norges Idrettshøyskole i Oslo. Et sentralt moment i prosjektet er å bevare byggets kulturhistoriske verdi og parallelt ruste opp standard og funksjonalitet.

I PROSJEKTET FOR STATSBYGG ER JEG EN DEL AV PROSJEKTLEDELSEN OG 100 PROSENT STATSBYGGS MANN.

– THOMAS CROSBY

VIKTIG MED ROLLEFORSTÅELSE. Prosjektet har vært utfordrende, ved at det er mye som skal prosjekteres samtidig som produksjonen går for fullt i beskrivelsessystemet NS 3420. Crosby peker på betydningen av prosjekteringslederens rolleforståelse i denne sammenhengen. – Prosjekteringsleder kan være et veldig vidt begrep avhengig av hvilken beslutningsmyndighet du har. Derfor er rolleforståelsen viktig. Du må være bevisst på hvem sine interesser du forsvarer, og hvem som har hvilken rolle og beslutningsmyndighet. I prosjektet for Statsbygg er jeg en del av prosjektledelsen og 100 prosent Statsbyggs mann. Da presenterer jeg meg aldri som Sweco-ansatt.

RESPEKT FOR ALLE FAG. Betydningen av rutinerte prosjekteringsledere i store prosjekter mener han ikke kan undervurderes. – I store prosjekter ville jeg absolutt valgt en senior prosjekteringsleder. Det er alltid en fare for at faglige ledere kan feile fordi de ikke klarer å vektlegge alle fagene like mye. Det er nok av eksempler på prosjekter som har slått feil fordi prosjekteringslederens eget fagfelt har fått for mye oppmerksomhet. Prosjekteringslederen må ha kunnskap og respekt for alle fag, ha evne til å løfte blikket på det som er viktig for hele grupperingen og ha kjennskap til utfordringene til hvert enkelt fag. Det får du bare gjennom samtale, erfaring og gjennomgåelse av de enkelte fagenes oppgaver, sier Crosby.

Slik blir nye Pir Nord på Oslo Lufthavn.

GOD TILRETTELEGGING. Haavard Jaastad har vært prosjekteringsleder for totalentreprenøren Kruse Smith under prosjekteringen av Pir Nord på Oslo Lufthavn, Gardermoen. Konstruksjonen er stor og komplisert, med bruk av stål, glass og tre langt utover vanlige dimensjoner. Det gir stor risiko og utfordringer for hele prosjektet. Jaastad har vært tett involvert i diskusjoner mellom byggherre og totalentreprenør om løsninger. Løsninger som sikrer god byggbarhet har vært utfordrende. Han mener tilstrekkelig bakgrunnskunnskap for å forstå fag og begreper selvsagt er nødvendig, men mener prosjekteringsleder må være rendyrket og bevisst på at det faglige ansvaret ligger hos fagdisiplinene. – Prosjekteringsleder skal ikke prosjektere, men det er viktig å kunne stille de riktige spørsmålene. Jeg skal ivareta lederrollen og koordineringsjobben og legge til rette for prosesser som sikrer riktig kvalitet til rett tid, slik at det blir gode økonomiske løsninger for kunden i henhold til kontrakten.

BEVISST PÅ ROLLEN. Han peker på at profesjonelle oppdragsgivere stort sett er veldig bevisst på at en god prosjekteringsleder er viktig for å få et vellykket prosjekt. – Det er blitt økt oppmerksomhet rundt rollen de seneste årene, litt fordi det er mange fag og forskriftskrav som skal dokumenteres og koordineres. Hvis prosjektmedarbeiderne jobber parallelt uten å koordineres, bærer det ofte feil av sted. Kunden setter også pris på å ha ett kontaktpunkt mot prosjekteringsgruppen, sier Jaastad.

JEG SKAL IVARETA LEDERROLLEN OG KOORDINERINGSJOBBEN OG LEGGE TIL RETTE FOR PROSESSER SOM SIKRER RIKTIG KVALITET TIL RETT TID, SLIK AT DET BLIR GODE ØKONOMISKE LØSNINGER FOR KUNDEN I HENHOLD TIL KONTRAKTEN.

– HAAVARD JAASTAD