I Stockholm begynner bydelen Norra Djurgårdsstaden å ta form. Strenge prioriteringer skal gjøre bydelen klimanøytral.

Foreløpig er de første 1000 leilighetene i ferd med å fylles opp av beboere. Når prosjektet er ferdigstilt i løpet av de neste 15 årene, er det til sammen bygget 12.000 nye leiligheter, i tillegg til et variert utvalg av restauranter og andre servicetilbud. Sweco Sverige og by- og trafikkplanlegger Sverker Hanson, har deltatt i flere utredninger og fulgt Norra Djurgårdsstaden siden starten.

– Akkurat nå har vi fått et stort oppdrag med å prosjektere gater og torg i området. Vi har vært rådgiver på energi, og blant annet utredet smarte el-nett. Videre har vi jobbet med utbedring av forurenset mark i området og mye med landskapsarkitektur og sosiale studier, sier Hanson.

PISK OG GULROT. Det er gjennomført en rekke tiltak for å gjøre bydelen klimanøytral. For å minimere bruken av fossile brensler og maksimere miljøvennlig transport er det foretatt en storstilt utbygging av gang- og sykkelveier og kollektivtrafikk. T-banestasjon og gode bussforbindelser er etablert, og en ny sporvei er under planlegging. Samtidig er det lagt strenge restriksjoner på antall parkeringsplasser for privatbiler.

TRIVELIGERE OG TRYGGERE GATER MED MINDRE TRAFIKK BIDRAR RETT OG SLETT TIL AT FOLK LIKER Å VÆRE UTE.

– Sverker Hanson

– Det er mange aspekter. Det er en kombinasjon av pisk og gulrot. Man har gjort strenge prioriteringer for å skape gode byrom og god gatestruktur. Gjennomfart for biltrafikk er vanskelig, mens det er enkelt å sykle og gå. Beboerne kan gå med barna til barnehage og skole. Vi ser et stort innslag av pakksykler og trekk-kjerrer og god plass til sykkelparkering. Triveligere og tryggere gater med mindre trafikk bidrar rett og slett til at folk liker å være ute, sier Hanson.

LETT Å HANDLE MILJØRIKTIG. Boenhetene er utstyrt med en rekke tekniske installasjoner for å redusere forbruk, skape energi og oppvarming og håndtere avfall. – Målet er å gjøre det lett å handle miljøriktig. Det kan være en utfordring å få beboerne til å medvirke og forstå systemene, men man jobber aktivt med det, sier Hanson.

Prosjektet er ikke ulikt utbyggingen av Hammarby Sjöstad, som i 2017 vil være fullt utbygd med 11.000 leiligheter. Erfaringene herfra kommer godt med. – Man går ikke bare et steg lenger med teknikk og bymiljø, også planleggingsprosessen er videreutviklet. I Hammarby Sjöstad måtte beboerne i stor grad selv søke informasjon. I Norra Djurgårdsstaden involverer vi de nyinnflyttede og skaper dialog, slik at de kan påvirke utformingen av byen og bylivet.

MAN GÅR IKKE BARE ET STEG LENGER MED TEKNIKK OG BYMILJØ, OGSÅ PLANLEGGINGSPROSESSEN ER VIDEREUTVIKLET.

– Sverker Hanson

HETT BOLIGMARKED. Akkurat som i Oslo er det et høyt trykk på boligmarkedet i Stockholm. Norra Djurgårdsstaden har attraktiv beliggenhet nær byen, sjøen og friluftsområder, med godt kollektivnett og mange bilveier. Det gjør leilighetene relativt dyre. – Det er en miks av unge par og eldre som har solgt villaen og flyttet nærmere byen, så en viss segregering ser vi. De fleste søker seg ikke til bydelen spesifikt fordi den har en miljøprofil, men når de flytter hit har de lett for å tilpasse seg den. Da Hammarby Sjöstad ble planlagt regnet man ikke med at det ville flytte inn mange barnefamilier. Der tok man feil. Trykket på barnehager og skoler ble stort. Den lærdommen har vi tatt med oss til Norra Djurgårdsstaden og tilrettelagt bedre for barnefamilier, sier Hanson.

STOCKHOLM OG OSLO VOKSER
  • Både Oslo og Stockholm har store miljøambisjoner for urban vekst og helhetlig byutvikling. Byene har likheter og ulikheter, og fagpersoner ser til hverandre for å lære og hente erfaringer.
  • Mette Eng Pedersen avdelingsleder for Plan og landskap i Sweco, er både opptatt av helhetstankegangen og det gode bylivet i Oslo.
NORRA DJURGÅRDSSTADEN
  • Norra Djurgårdsstaden er et av Stockholms miljøprofilerte områder, og et av Europas mest omfattende byutviklingsområder.
  • De overgripende økologiske målene er en klimatilpasset og fossilfri bydel 2030, hvor klimagassutslippene ligger under 1,5 tonn per person og år frem til 2020.
  • Det er planlagt 12.000 nye boliger og 35.000 nye arbeidsplasser, som skal kombineres med en moderne havn og annen strategisk infrastruktur.
  • Planleggingen startet på 2000-tallet, og utviklingen vil skje i mange ulike etapper. Området forventes å være ferdig utbygget rundt 2030.
  • Kilde Stockholms stad, Norra Djurgårdsstaden