Bærekraft og miljø står i sentrum når boligleverandøren JM Norge planlegger å utvikle Husebyplatået på Montebello i Oslo. Samarbeidet med Sweco er grønt samspill i praksis.

– Det er første gang på mine ti år i bransjen at jeg opplever at bærekraft og miljø blir vektlagt så sterkt og tidlig i planleggingen av et prosjekt, sier arealplanlegger Kristine Månsson i Sweco Plan og prosess.

HØYE AMBISJONER FOR HUSEBYPLATÅET. JM Norge (JM) er i startfasen med å utarbeide reguleringsplan for Husebyplatået. Planen er å etablere bymessig fortetting ved Montebello stasjon, helt i tråd med Oslo kommunes ønske om å bygge ut rundt kollektivknutepunkter. Sweco er hentet inn som sparringspartner og rådgiver for å bidra til bærekraftig utvikling i prosjektet, med tverrfaglige utredninger om trafikk, energi, miljø, vann og avløp, brann, avfallsløsninger og biologisk mangfold.

Stedsanalyse med nærliggende knutepunkter. M = Montebello

– JM har høye ambisjoner om bærekraft i prosjektet, og ønsket å ta inn ingeniør- og miljøfagene tidlig i beslutningsprosessen. Målet er å øke kvaliteten og bedre resultatet ved å samarbeide på tvers av fagene. Det er ikke vanlig at vi jobber så tett med oppdragsgiver, arkitekt og landskapsarkitekt i en så tidlig fase. Vanligvis kommer ingeniør- og miljøfagene inn etter at arkitekten har lagt premissene. Det begrenser muligheten for helhetlig planlegging. Gjennom tverrfaglige utredninger har vi nå bedre mulighet til å finne og foreslå bærekraftige løsninger, sier Månsson.

JM HAR HØYE AMBISJONER OM BÆREKRAFT I PROSJEKTET, OG ØNSKET Å TA INN INGENIØR- OG MILJØFAGENE TIDLIG I BESLUTNINGSPROSESSEN.

– KRISTINE MÅNSSON

FOKUS PÅ KLIMAENDRINGER. Hun trekker frem håndtering av overvann og flom som et eksempel på hvordan samarbeidet kan gjøre prosjektet mer fruktbart. Med utsikter til mer nedbør og mer ekstremvær i årene fremover, er dette et veldig aktuelt tema som kommunen kreves innarbeidet tidlig i planforslag.

– Arkitekt og landskapsarkitekt skal for eksempel tegne hensiktsmessige uteområder. Når våre VA-ingeniører kan vurdere hvordan overvann kan håndteres parallelt med arkitektenes arbeid, blir det enklere å skape et landskapselement som både løser et problem og skaper et hyggelig miljø. Når alle funksjoner er hensyntatt, er også sjansen for klager i ettertid mindre. Det handler ikke bare om å oppfylle minimumskrav men også å utnytte ressursene og å gjøre litt mer, sier Månsson.

NATURLIG DEL. Prosjektsjef Per Larsson i JM forteller at selskapet ønsker å ta inn bærekraft tidlig i prosjektene slik at det blir en naturlig del av planleggingen, og at det blir godt tilpasset sluttproduktet. Utvikling av prosjekter med bærekraft gir langsiktig verdiskaping. – Merverdien ved å tenke på bærekraft så tidlig i prosessen er at samtlige parter og involverte blir mer medvitne om de løsningene vi arbeider med. Vi oppdager da også at vi allerede jobber mye med bærekraft i våre prosesser, men at vi kan rette fokuset bedre, sier Larsson.

KREVER MYE. Kristine Månsson roser JM for at selskapet tar bærekraft på alvor. – Det krever ganske mye å sy det sammen, men jeg tror vi kommer til å se mer og mer av slike samarbeid. Det ligger i tiden, og folk er interessert i områder med høy kvalitet. Samtidig vil strengere lover og mer miljøambisiøse politikere bidra til at det tvinger seg frem, sier Månsson.

MERVERDIEN VED Å TENKE PÅ BÆREKRAFT SÅ TIDLIG I PROSESSEN ER AT SAMTLIGE PARTER OG INVOLVERTE BLIR MER MEDVITNE OM DE LØSNINGENE VI ARBEIDER MED.

– PER LARSSON