I byutviklingsprosjektet Strandveien i Lillestrøm har tverrfaglig samarbeid og lokal medvirkning gjort problemer om til fruktbare løsninger. Resultatet gir merverdi og mangfold for fremtidige beboere.

– Det som kan være utfordring for ett fag, er mer en mulighet enn en begrensning når målet er å finne synergier og skape vinn-vinn. Gode, helhetlige løsninger kommer lettere når eksperter fra ulike miljøer jobber sammen enn når fagene jobber for seg selv, sier Silje Flage Dragsund, gruppeleder Plan og prosess i Sweco.

Helhetlig tankegang er også sentralt for daglig leder Dag Georg Jørgensen hos oppdragsgiver Strandveien 1.

– For oss har det vært vesentlig å ha Sweco med på laget. Selve eiendomsområdet var i utgangspunktet parkareal for et renseanlegg. Historisk har det vært mye utfylling av området, og det er viktig for oss å løse nye utfordringer effektivt og hurtig. Det har vi oppnådd gjennom Swecos bredde. Vi har også vært heldige og er blitt prioritert hos Sweco, sier Jørgensen.

Det har vært viktig for oss å skape en bydel med høy utnyttelse med gangavstand til stasjon og sentrum. Utfyllingen av elvefronten gir et større areal tett på knutepunktet.

– Silje Flage Dragsund

GRØNN BYDEL MED ELVEPARK. Byutviklingen finner sted ved Nitelvas bredd og tett på Lillestrøm stasjon, ett av de mest trafikkerte knutepunktene på Østlandet. Å gjøre elven til et bærende element for å skape rekreasjon, trivsel og livskvalitet for innbyggerne, er et gjennomgangstema i prosjektet. Planen legger opp til høy utnyttelse, og som kompensasjon for arealene bebyggelsen legger beslag på, er planen å fylle i masse og bygge en ny øy i Nitelva.

– Det har vært viktig for oss å skape en bydel med høy utnyttelse med gangavstand til stasjon og sentrum. Utfyllingen av elvefronten gir et større areal tett på knutepunktet. Like viktig har det vært å skape en grønn bydel, med varierte bygater og byrom, som skaper en ny og sammenhengende forbindelse langs elva. Vi tenker oss en gangvei på påler langs elva og over til den nye øya, som både tar hensyn til et rikt dyreliv og bevarer siv-vegetasjonen, samtidig som publikum kan gå gjennom det, sier Dragsund.

Vi bidrar til at Lillestrøm får gode tomtealternativer til den veksten som ventes. Det spesielle med vårt prosjekt er at vi spiller på lag med naturen.

– Dag Georg Jørgensen

SPILLER PÅ LAG MED NATUREN. Å kombinere høy utnyttelse tett på knutepunktene med et godt bomiljø, som gir merverdi for alle som nå bor i Lillestrøm, er helt i tråd med oppdragsgivers målsetning.

– Vi bidrar til at Lillestrøm får gode tomtealternativer til den veksten som ventes. Det spesielle med vårt prosjekt er at vi spiller på lag med naturen. Det er mye bykvartaler som bygges ut. Når vi bygger ved elva bruker vi elvefronten aktivt, og profilerer prosjektet gjennom det. Dette kan nok oppleves som annerledes enn mye av det andre som bygges i området, sier Jørgensen.

Hvis folk skal trives i området, må de også få anledning til å gi innspill til hva bydelen bør inneholde. De unge kan gi innspill til hva en god bydel skal inneholde av aktiviteter, funksjoner og formål.

– Silje Flage Dragsund

GOD DIALOG, BEDRE BYMILJØ. Det har vært gjennomført en rekke arbeidsmøter med berørte og interessenter i området. God dialog med myndigheter og naboer er viktig, og det er også arrangert egne workshops med barn og unge. Alle som har hatt lyst, har fått anledning til å komme med innspill.

Et byområde hvor det blir lett å trives.

Helhetlig planlegging handler om å håndtere kompleksitet og motstridende ønsker. Som planleggere må vi hver dag være bevisste på at folk ser på utfordringene i dette området med forskjellige briller, at det vurderes og verdsettes ulikt. Hvis folk skal trives i området, må de også få anledning til å gi innspill til hva bydelen bør inneholde. De unge kan gi innspill til hva en god bydel skal inneholde av aktiviteter, funksjoner og formål. Det gjør vi ikke bare for å sjekke av, men også fordi det gir eierskap, og tilfører våre løsninger verdi. Ungdommen er de fremtidige brukerne, med andre verdier enn eldre generasjoner, og definerer ikke det gode liv på samme måte. De unges kunnskap og fremtidsblikk er viktig å ta på alvor, sier Dragsund.

Fakta
  • Sweco har nylig sendt inn planforslaget for Strandveien 1 til kommunene Skedsmo og Rælingen for førstegangsbehandling.
  • Området som skal utvikles er på 241 dekar, og planen gir rom for å etablere bebyggelse på 140.000 BRA.
  • Den nye bydelen legger til rette for 1600 boenheter og 4000 kvm næring med tilhørende infrastruktur, forretninger, restauranter og barnehage.
  • Sweco er engasjert innenfor fagene plan, landskap, trafikk, miljø, kulturminner, geoteknikk, støy og hydrologi, og samarbeider med HRTB Arkitekter og landskapsarkitekturfirmaet Dronninga landskap.
  • Det tette samarbeidet mellom fagområdene har vært nødvendig for å sikre miljø, god bystruktur og bærekraftige helhetsløsninger tett på knutepunkter og Lillestrøm sentrum.