Sweco er med i et stort FoU-prosjekt sammen med ledende aktører i bransjen. Målet er bedre og raskere prosjektering i store samferdselsprosjekter.

Steinar G. Rasmussen (33) er Swecos representant i arbeidsgruppen. Han er ingeniør og tok mastergrad i Vegteknikk ved NTNU i 2016, med masteroppgaven «ICE (Integrated Concurrent Engineering) i samferdselsprosjekter». Det gir god bakgrunn for deltagelse i FoU-prosjektet, som har fått navnet «Samtidig prosjektering i samferdselsprosjekter».

– Målet er å redusere kalendertiden for prosjekteringen. Vi kan for eksempel bruke 500 arbeidstimer i løpet av to-tre måneder, i stedet for den samme arbeidstiden over et halvt år, sier Rasmussen.

Bak prosjektet står en bredt sammensatt gruppe av ulike bransjeaktører, bestående av Bane NOR, Metier, Epsis, ViaNova Plan og Trafikk, Rambøll, Trimble, NTNU og Sweco.

Ofte er det få som ser det store bildet.

– Steinar G. Rasmussen

HALVERT PLANLEGGINGSTID. I Nasjonal Transportplan for 2014-2023 har regjeringen et mål om å halvere den totale planleggingstiden for store samferdselsprosjekter. Det krever endringer blant annet i beslutningsprosessene, planleggingen og prosjektgjennomføringen.

Ved å jobbe tverrfaglig i samme BIM-modell (bygningsinformasjonsmodell) håper prosjektgruppen det er mulig å nå et slikt mål. Denne endringen i arbeidsprosessen utfordrer hvordan prosjektteamene arbeider og hvordan de er lokalisert.

DET STORE BILDET. – ICE handler om hvordan vi kan gjennomføre prosjekter på en optimal måte. I dag sitter vi på forskjellige steder, vi utfører forskjellige ting til forskjellige tidspunkt, uavhengig av hverandre. Ofte er det få som ser det store bildet, sier Rasmussen, som konkluderer med at ICE-metodikken er godt egnet for samferdselsprosjekter.

Den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA ved Jet Propulsion Laboratory benytter ICE. Det samme gjør den amerikanske bilindustrien, som på 1990-tallet opplevde at japanske produsenter kunne levere nye produkter raskere i markedet. I Japan tok det bare 36 måneder fra et prosjekt var godkjent til ferdigstillelse, mens det i USA og Europa tok mellom 48 og 63 måneder.

Vi skal løse oppgavene der og da, og ikke ta beslutninger som i neste runde må endres.

– Steinar G. Rasmussen

BEDRE BESLUTNINGER. – Forskningsprosjektet har kommet langt det første året, sier Rasmussen om FoU-prosjektet som startet opp våren 2016, og etter planen skal avsluttes ved utgangen av 2019. I løpet av denne perioden skal metodene testes på en rekke ulike pilotprosjekter.

– Metodikken innebærer at fagpersoner som normalt ikke er involvert i en tidlig fase, blir med og gir innspill og føringer. Dermed bruker man mer tid i starten av prosjektet og mindre tid i sluttfasen.

FINNER LØSNINGER. Alle beslutningstagere og medarbeidere samles jevnlig til arbeidssesjoner i samme prosjektrom. Her gjennomgår man BIM-modellen og drøfter problemer, konflikter og løsninger.

– Vi skal diskutere og prosjektere tverrfaglig. Vi skal løse oppgavene der og da, og ikke ta beslutninger som i neste runde må endres. Hvis man ikke finner gode løsninger, går deltagerne hver til sitt og jobber videre med sine fagfelt. Så møtes de igjen, til ny diskusjon og nye beslutninger. Det krever at alle er disiplinerte og godt forberedt. Det finnes eksempler på at sesjoner blir avbrutt fordi én av deltagerne ikke var godt nok forberedt.

Rasmussen påpeker også at man må ha fleksible kontorfasiliteter, for eksempel to møterom.

– Det er ikke nødvendig at alle tar del i samtlige diskusjoner. Ved å disponere flere møterom kan én gruppe løse ett kontret problem, mens resten jobber videre med andre utfordringer, sier han.

Fakta
  • «Samtidig prosjektering i samferdselsprosjekter» er et forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU).
  • Prosjektet har pågått fra 2016, og skal etter planen være avsluttet desember 2019.
  • 3D-modellering (BIM) er et sentralt arbeidsverktøy.
  • Et annet sentralt verktøy er «Integrated Concurrent Engineering» (samtidig prosjektering).
  • Bane NOR samarbeider med Metier, Epsis, ViaNova Plan og Trafikk, Sweco, Rambøll, Trimble og NTNU.
  • Pilotprosjektene skal gjennomføres på Østlandet, mens teknologiutvikling, metodeutvikling og forskning vil foregå både på Østlandet, i Trondheim og i Bergen.