Juridisk eksperthjelp tidlig i en byggesaksprosess kan gi store gevinster for eiendomsaktører. I Sweco sitter et engasjert og enestående fagmiljø klart til å lose byggesaken trygt i havn.

PROSESSENE I EN BYGGESAK blir stadig mer omfattende, og ansvaret knyttet til rollen som ansvarlig søker har økt betydelig. Det er et stramt løp om tid og penger. Vi ser hvilke konsekvenser det kan få dersom ikke prosessene håndteres riktig. Derfor har vi rendyrket rollen som ansvarlig søker som et eget rådgivende fag, sier Christine Revheim-Hansen, jurist og leder for byggesak og eiendomsrådgivning – landets største fagmiljø med spesialister innen plan- og bygningsrett.

KUTTER VENTETID. Å få tillatelse til å sette opp et næringsbygg, utvikle eneboligtomter eller bygge ut infrastruktur, kan være et krevende og langdrygt løp. For uinnvidde kan prosessene i en byggesak synes uoverkommelige, med et omfattende regelverk som involverer en rekke ulike offentlige instanser. Er ikke tillatelsene på plass til rett tid, stopper prosjektet. Det har selvsagt store konsekvenser for fremdrift, kostnader og utbyggers omdømme. Trår du feil, kan prosessen bli forsinket med måneder eller år.

Vi har mange eksempler på at vi har klart å forkorte ventetiden betydelig.

– Christine Revheim-Hansen

RENDYRKET FAGMILJØ. For å kunne ta gode strategiske valg og skape smidige prosesser, er det avgjørende å vite hva som skal til for å nå frem til beslutningsmyndighetene. Derfor er fagmiljøet bygget opp med erfarne jurister som har jobbet med plan- og bygningsrett hos kommuner, fylkesmenn eller Direktoratet for byggkvalitet.

– Vi har sittet på andre siden av bordet og vet hva som kreves for å oppnå ønsket resultat. Slik kunnskap er nesten en forutsetning for å vite hva som skal til for at utbygger skal nå målet, sier Revheim-Hansen.

FØRE VAR. Utfordringene og problemstillingene i møte med det offentlige apparatet kan være mange. Kommunene har plikt til å informere og la alle berørte parter uttale seg. Det kan være byantikvar, naboer, ulike etater og myndigheter. Det kan også være verneverdier inne i bildet, eller særlige utfordringer knyttet til fag som for eksempel vann og avløp.

– Når vi får et oppdrag fra en kunde, går vi raskt i gang med å kartlegge og ta kontakt med dem som må uttale seg i saken. Når vi får etablert en god dialog på et tidlig tidspunkt, får vi svar på hvilket syn høringsinstansen har på saken og kan legge opp løpet deretter. Det handler om å være føre var. Vår erfaring gjør oss i stand til å tolke hvilke krav det er viktig for kommunen å oppfylle, hva som kan stoppe prosessen og om prosjektet i det hele tatt er mulig å gjennomføre innenfor eksisterende rammer, sier Revheim-Hansen.

Vi vet hva som skal til for å oppnå målet. Her er det mye tid og penger å spare.

– Christine Revheim-Hansen

SKAPER TRYGGHET. En risiko- og mulighetsstudie vil avklare om endringene som planlegges er søknadspliktige eller ikke og hvilket byutviklingspotensial tomten eller området har. Når mulighetene og begrensningene i overordnede planer og utredninger er avdekket, kan Swecos eksperter identifisere kostnadsdrivere og foreslå en løsning som legger grunnlag for god lønnsomhet.

– Noen tenker nok at det er dyrt å leie inn jurister, men faktum er at vi arbeider for å gjøre det enkelt og sikre at alt er i orden når kunden selger prosjektet videre. Det skaper trygghet for kundene som også slipper å grave seg ned i en materie de er ukomfortable med. Vi vet hva som skal til for å oppnå målet. Her er det mye tid og penger å spare, sier Revheim-Hansen.

Sweco Byggesak og eiendomsrådgivning

Sweco Byggesak og eiendomsrådgivning bistår eiendomsinvestorer, byggherrer, entreprenører, arkitekter, plankonsulenter, etc. med blant annet:

 • Ansvarlig søker
 • Strategiplanlegging og søknadsprosesser etter plan og bygningsloven
 • Delingssøknader
 • Dispensasjonssøknad
 • Kartlegging av eiendom
 • Klage på vedtak
 • Kvalitetssikring av byggesak
 • Seksjonering og reseksjonering
 • Innleide konsulenter til kommuner
 • Planbestemmelser
 • Utbyggingsavtaler
 • Grunnerverv
 • Øvrige problemstillinger innen plan og bygningsrett med tilstøtende rettsområder.