Sweco bistår i arbeidet med å utvikle og fornye Ski sentrum. Omfattende planer for gater, parker og håndtering av overvann vil bringe nye og spennende elementer inn i bybildet.

I Oslo og Akershus regionale plan for areal og transport, er Ski utpekt som en av flere såkalte regionbyer rundt hovedstaden. I disse regionbyene skal det skje en omfattende byutvikling, og Ski rigges for kraftig vekst de neste tiårene. Når den nye Follobanen står ferdig i 2021, vil reisetiden med tog til Oslo være halvert fra 22 til 11 minutter. Det blir med andre ord raskere å reise med tog fra Ski til Oslo sentrum, enn med T-bane fra Grorud eller Holmenkollen. Dette er ett av elementene byplanleggerne regner med vil danne grunnlag for en betydelig befolkningsvekst.

FLERE OG HØYERE BYGG.

Forberedelsene med å håndtere flere innbyggere er godt i gang, og Sweco bidrar med gode råd i planleggingen av Ski sentrum.

– Stikkordet er befolkningsvekst. Vi utarbeider skisser til de mest sentrale gatene og parkene i sentrum, som er noe av grunnlaget til en funksjons- og designplan for sentrum. Planen skal sikre kvalitet på offentlige områder, forteller Robert Franz, fagansvarlig for landskap i prosjektet.

Rammen for prosjektet er en områderegulering som blant annet tilrettelegger for mer bebyggelse sentralt i Ski. Byen har i dag en lukket kvartalsstruktur, og bygningshøyden er stort sett begrenset til tre – fire etasjer. Reguleringsplanen legger opp til å bygge mer i høyden, og store deler av bebyggelsen forventes å bli fornyet de neste tiårene.

Ski har ingen bekk eller elv, men ville gjerne ha vannet mer synlig i bybildet.

– Robert Franz

KONTROLL OVER VANNET. Planene for gater, parker og håndtering av overvann er viktige premisser for oppgraderingen av Ski sentrum. Sweco har laget en «overvannsplan» som viser dagens flomveier og problematiske områder. Denne planen er premissgiver til funksjons- og designplanen som både skal legge til rette for håndtering av overvann og flomsituasjoner, men også tilføre estetiske elementer til Ski sentrum.

– Store nedbørsmengder kan skape store problemer, og våre folk fra VA har kartlagt hvordan vannet renner i flomsituasjoner. Ski har ingen bekk eller elv, men ville gjerne ha vannet mer synlig i bybildet, sier Franz.

Disse vannelementene kommer til syne både i og rundt bygatene. Sweco har gjort plass til grønne områder, såkalte regnbed, som er nedsenket i landskapet for å fungere som et basseng som fanger opp vannet.

I bygatene er det foreslått en løsning som danner en flomvei midt i gaten.

– Denne løsningen er utformet slik at det laveste punktet blir lagt i gatens sentrum, der flomvannet kan renne som en elv. Dermed får vi kontroll over vannet og unngår at det trekker ut mot sidene, oversvømmer fortau og renner inn i bygningene, sier Franz, som understreker at alle disse tiltakene også vil bidra til å skape estetikk og kvalitet i området.

STORE FORANDRINGER. Ved siden av løsninger for vann og kvalitet i byrommet, har Sweco gjort en trafikkanalyse og kommet med innspill til fremtidig trafikkmønster i Ski sentrum. En ny renovasjonsteknisk plan er også utarbeidet, blant annet med en løsning for avfallssug. Både sistnevnte plan og funksjons- og designplanen skal gjennom politisk behandling.

– Ski står foran store forandringer. Da må det tenkes nytt. Når Follobanen kommer, blir integrasjonen med Oslo tettere. Dette kan bety at Ski også blir mer attraktivt som kontorsted for næringslivet i Oslo sentrum. Du vil ikke bare komme raskere til Oslo, men også fra Oslo til Ski, sier Franz.

Ski står foran store forandringer. Da må det tenkes nytt.

– Robert Franz