Sammen med Pådriv jobber Sweco for å gjøre Hovinbyen – Oslos største byutviklingsprosjekt – til et internasjonalt eksempel på bærekraftig byutvikling.

Nå foreligger rammene for Beta:By – et bærekraftlaboratorium i bydelen.

UTFORDRER SPILLEREGLENE. Nå er nettverket klart til å ta neste skritt. Ida Harildstad i Sweco har siden april ledet en arbeidsgruppe som nå har ferdigstilt en konseptbeskrivelse for et test- og demonstrasjonsområde for bærekraftig byutvikling i et avgrenset byområde i Hovinbyen. Knutepunktet Økern skal gjennom en omfattende forvandling, og peker seg ut som et egnet sted. Området har fått navnet Beta:By Hovinbyen og skal være et laboratorium der det skal bli mulig å teste og demonstrere innovative og utradisjonelle løsninger – og utfordre spillereglene.

– I Beta:By vil det åpnes opp for å teste ut nye tekniske og fysiske løsninger, nye tjenester, nye organisatoriske og finansielle modeller, eller nye prosesser og regelverk i mindre skala. Normale byutviklingsprosesser foregår tidvis stykkevis og delt. Innenfor Beta:By kan ting utvikles i sammenheng, for å finne ut hva som fungerer, evaluere og lære, og skape overføringsverdi. Det skal være lov til å prøve og feile, sier Harildstad.

Vil du bygge fremtidens samfunn med oss? Se alle våre ledige stillinger her.

FREMTIDENS BOFORMER. Fortsatt gjenstår mye før konkrete prosjekter og Beta:By kan realiseres. Først må nettverket få aksept for å gå videre med forprosjektet, involvere de rette aktørene, og velge egnet område i Hovinbyen. I videre faser vil det velges ut og gis støtte til test- og demonstrasjonsprosjekter, og i løpet av prosjektets innledende arbeider, er det allerede kommet en rekke innspill til interessante problemstillinger.

«Beta:By skal rette særlig oppmerksomhet mot hva som skal til for å styrke den sosiale bærekraften.»

– Ida Harildstad

– Oslo kommune har blant annet ambisjoner om en mer bærekraftig boligpolitikk. Vi ønsker å sette søkelys på fremtidens boformer – som andre måter å bygge på for å skape fleksible boligbygg, boformer og gode fellesarenaer. Beta:By skal rette særlig oppmerksomhet mot hva som skal til for å styrke den sosiale bærekraften. Dette krever at enkeltprosjekter ses i sammenheng, og en forståelse av hvordan den fysiske byen vi planlegger setter rammer for det sosiale livet, sier Harildstad.

ARBEIDSPLASSER. Økern-området huser fortsatt flere industribedrifter, men mange av disse vurderes flyttet ut til fordel for tette byområder. Er det bare kafeer og kontorarbeidsplasser som er egnet i området, eller lar det seg også gjøre å opprettholde en form for industriproduksjon i samspill med boliger og sosial infrastruktur?

«De som råder over et område eller et bygg og som har lyst til å prøve noe nytt og søke utradisjonelle løsninger, må involveres.»

– Ida Harildstad

– Denne typen spørsmål ønsker vi å utforske med Beta:By. Da må de som råder over et område eller et bygg, og som har lyst til å prøve noe nytt og søke utradisjonelle løsninger, involveres, sier Harildstad.

STORT ENGASJEMENT. Målsetningen med Beta:By er å bygge opp under ambisiøse politiske ambisjoner om bærekraftig byutvikling, og bidra til å øke kvaliteten og hastigheten på denne utviklingen. Ingen enkelt aktør har imidlertid mandat til å etablere og utvikle Beta:By Hovinbyen alene. Både offentlige etater, private aktører og næringsliv, sivilsamfunn, beboere og kunnskapsinstitusjoner ønskes involvert i det videre arbeidet.

– Det er et stort engasjement rundt byutvikling, og det er utrolig mange gode krefter som ønsker å bidra og involvere seg i arbeidet og utforske Beta:By-konseptet. Bærekraftig byutvikling er et kjempestort og kompleks tema, og mulighetsrommet må utfordres fra gang til gang for å finne ut hva som er viktig og riktig. Vi er opptatt av at det skal være realistisk. Det er mange aktører som må komme på banen, og vi håper på et lagspill med alle de andre satsingene i Oslo, sier Harildstad.