Siden 2017 har en prosjektgruppe fra Sweco undersøkt hvordan FNs bærekraftsmål kan knyttes tettere opp mot byutvikling. Resultatet er en rapport som viser hvordan små- og mellomstore nordiske byer kan bli, og forbli, attraktive. Oppdragsgiver er Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Initiativet er finansiert av Nordisk ministerråd.

Les hele rapporten her

– Målet har vært å utvikle en strategi som viser hvordan nordiske byer kan bli mer attraktive gjennom et inkluderende bymiljø som er økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig, sier prosjektleder Anja Husa Halvorsen i Sweco.

Strategien er basert på kartlegging, utvikling og anvendelse av metoder som måler bymessig kvalitet og bærekraft opp mot FNs bærekraftsmål.

– Hva som er attraktivt varierer mellom byene. Derfor kommer hver strategi med forskjellige indikatorer for attraktivitet og bærekraft. Det finnes ikke én riktig måte å gjennomføre god byplanlegging på, og det har vi tatt høyde for i rapporten, forklarer Anja.

Flere norske kommuner møter snart en ny hverdag. Anja mener at kommunesammenslåing er en unik mulighet til å tenke nytt og at byene vil bli mer attraktive hvis de integrerer bærekraftsmålene i byutviklingen.

– Jeg håper planleggerne rundt om i landet leser rapporten og henter inspirasjon derfra, sier hun.