Torggata har gått fra å være sliten og beryktet til å bli en av byens mest attraktive gater.

Byene vokser stadig, og i fremtiden kommer vi til å bo tettere enn vi gjør i dag. Det krever god planlegging av bærekraftige bystrukturer. Og dersom vi skal oppnå bærekraft, må biltrafikken ned. Torggata i Oslo sentrum er et prakteksempel på hvordan en sentrumsgate er blitt forvandlet til et spennende byrom der gående og syklende har førsteprioritet.

– Målet har vært å skape et uhøytidelig byrom som ivaretar det sosiale livet i gatene, de historiske verdiene og å sikre et godt samspill mellom de ulike trafikantgruppene.

– Amund Johne, landskapsarkitekt i Sweco

Nå regjerer syklistene i kjørebanen, som er gjort smalere. Biltrafikken er begrenset til varelevering. Nye, brede fortau har gitt bedre plass til myke trafikanter og butikker og kafeer. I møbleringssonen er det benker, avfallsbeholdere, sykkelservicestasjon, sykkelstativ og trær. Swecos team med byplanleggere, landskapsarkitekter og en rekke tekniske fag har samarbeidet tett hele veien.

Vil du være med på å forme fremtidens byer? Swecos byplanleggere søker ny leder.